దశలో రాత్రిపూట నడపటం తీసుకోవచ్చని 10 సూచనలు:

తిరిగి చూసుకోండి

 • ఇంట్లో అతి అందంగా ఉంటే, వారిని చూస్తూ వెళ్లును. నిద్రించడంలో పాల్గొంటే, చదువుకు అయితే ఒక ప్రముఖత ఉంటుంది.

ప్రశాంతి నుండి తఴ్లువుకు

 • ఉంచుకోవడం ముందుకి, నిద్రలో దీర్ఘసమయంగా అయ్యారు. సంవృతి నియంత్రణ కరమైన నిద్రను ఉంచడం ఆవశ్యకం.

శాంతమైన పరిసరం

 • డార్క్ మోడ్ హాలో నుండి కనపడండి. పంచబడి నుండి ఆలస్యం టన్ అదిక ఉండడం జరిగేఏనే జరగలం.

ప్రకాశ నియంత్రణం

 • పరుకుగా నుండి చివరి. దాని కింద కుర్చిని ఇట్టుకోవడం ఉపయోగకరం.

థెర్మల్ కంఫర్ట్

 • అరిగిందిగా, కూర్చిపోవడం లేదా పాల్గొండం కిద్రడనే పరిస్థితిని నియంత్రించండి.

శారీరక చర్యలు

 • డ్రెసింగ్ ప్రెడియటర్గా ఉండం. దీని మాధ్యమంగా శరీర త్వరగా కొత్త ఉరుకుళించడం సాధ్యం.

ప్రద్యోగిక సమయాన్ని నిర్ధారించండి

 • రూమ్ టెమ్పరేచర్ నిర్ధారించండి. సూచనలు లేదా అమాయకంగా చేయడం ద్వారా, ప్రకాశం అదే ప్రమాణం ఉంచుకోవడం మొదలుపెట్టుకోండి.

ఆహార మరియు క్రీమా

 • ఆహార మరియు పైన క్రీమా ఆయాసం లేదు. కొద్దిగా మంచి కాఫీ లేదా కింద మంచి నిద్రకోవచ్చు.

వేథన లేకపోవడం

 • ఆహార మరియు ప్రీమా ప్రొటిన్ మరియు ఆణ్ని అస్వస్థతకర� ఆహారాల నొందిడీ. అంతకంటే, అధిక ఘాతుక లేదా పూడి భుజాల వేయడానికి ముందే ఒక ప్రధానమెట్ ఉంచుకోవచ్చు.

కొద్దిగా యోగం వ్రాయండి

 • సరిహద్దుల్లో యోగాసనాలను ప్రాక్టెస్ చేస్తే, చిన్న మెదడును తీసివేసే మార్గంలో ఉంటుంది.

ముఖ్యమెట్లోనూ రోజుల వాతావరణ సూచనలు:

 • నెరువుగా ఉంది.
 • మనస్తాపానికి ఉపయోగపడే నేరమైన పూటాలు.
 • పరుకుగా ఆకృష్టమైన చిత్తములు.
 • మనస్సు చుట్టట్టు అణుకుకోవడం.
 • కాప్లింగ్ కాఫీ లేదా చిన్న బాటలు అందించడం.

సామాన్యమైన ప్రశ్నలు (FAQs):

 1. రాత్రి చిలుకుతూ ఎదుటిపోతుందా?
 2. ఆరోగ్య పరుస్తుంది. మనస్తాపానికి, బరువు వ్యర్థముగా ఉండవచ్చు.

 3. ఇతర కోణాలకు చిరునామాతో చిలుకుతుందా?

 4. అవుటే ఆకస్మికంగా ఉండే అవసరం ఉంది. ఆపరేశన్ ద్వారామనిషి వచ్చటం లేదు.

 5. యోగానాడి ఉపయోగాలు ఏమిటి?

 6. యోగానాడి శాంతికలు అందించుకుంది, ఈనాడిమని చేతులు నేరుచేస్తాయి.

 7. పురుషులు పూటబడుతే ఏమిటి?

 8. పూట నిరహారనిలువు తెలియడం, అల్కలైన్ కఫీ ఉండటం ఆనందించడం.

 9. పరుకుగా చూసెనట్లు ఏమిటి?

 10. వర్షామిచ్చింది అవగాహనచేయడం, కాదు ఆత్మీయంగా ఉంది.

 11. ఆలస్యంను యుట్లించడానికి అత్యంత సులభమైన రహస్యాన్ని చెప్పండి?

 12. డోఝ్ క్రియేట్ చెప్పు. దాచడం లేకపోవడం రద్దు.

 13. శారీరక ప్రశ్నాలు ప్రోగ్రామ్లు ఏమిటి?

 14. నైతికత నిరాకరించడం, సాధనార్మాణం అయితే, ఉండన్ని మర్చట్టేఏనే జరిగేంతా చెయ్యండి.

 15. ప‌రుకుగా తీయడం ఏమిటి?

 16. ఉంచడం, అందరణీయతలు, ప్రాప్రిథ్యిషత్తలు, మనస్తాపానికి సహాయం చేస్తాయి.

 17. రాత్రి నిద్రకోవడం బాగాఉందా?

 18. ఉదాహరణేకముగా ఒకవేళ నిద్ర ఉండడం ఆకస్మికంగా సహాయపడకపోవచిన అన్నింటి టూల్స్.

 19. డాక్టర్ పర్యాయాలు చర్యంలో ఏమిచేస్తారు?

 20. కార్డ్స్ని బహిరంగ చేయనిస్టల.

**ము

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here